Website càng làm càng tụt thứ hạng

HutBePhot

New Member
01 tháng là thời gian Google thử thách độ mạnh của site thôi! Và Bạn đã tháy rồi nó không đủ sưc cạnh tranh với các site khác ở nội dung , liên kết, tương rồi!