hosting

  1. leekad

    [Wordpress] Tạo một site trên VPS, hỗ trợ SSL, Cached trong 30s 5.00 star(s) 5 Votes

    Hello anh em, đầu tiên thì anh em thứ lỗi và đừng thông mình mạnh quá vì bài viết để lâu mà bây giờ mới trả nợ được. Lí do thì đang cày cái này thì tìm ra em Litespeed webserver ngon quá phải chén trước để còn làm bài về nó nữa. Giờ thì xong rồi, nên sẽ có 2 bài viết để anh em nhâm nhi dần...