amp

  1. tranngocthuy

    Google AMP không phải là 1 yếu tố xếp hạng trên Google 5.00 star(s) 1 Vote

    John Mueller trả lời câu hỏi của Amro trên Twitter rằng AMP không phải là 1 yếu tố xếp hạng trên Google. Amro có hỏi rằng anh ấy có 1 website thiết kế responsive load nhanh, và bây giờ nếu disable AMP thì có ảnh hưởng tới website của anh ấy? Bạn có thể xem nội dung đoạn Tweet: Lúc đầu mình...